Status osoby osiedlonej

System aplikacji o status osiedlenia UE został ustanowiony przez rząd Wielkiej Brytanii dla mieszkańców Europy, którzy zgodnie obowiązującymi w tym zakresie regulacjami mogą ubiegać się o „status osoby osiedlonej” po Brexicie. Jako uzasadnienie celowości powołania regulacji prawnych w tym zakresie, Rząd wskazuje na konieczność uregulowania statusu imigracyjnego tych obywateli Unii Europejskiej, którzy utracili dotychczasowy status prawny w tym kraju po opuszczeniu UE. Obywatele UE, którzy nie złożą aplikacji o ten nowy status, ostatecznie staną się nielegalnymi rezydentami.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś/aś aplikacji o status osiedlenia, lub we wniosku nie wykazałeś popełnionych przestępstw (w UK lub gdziekolwiek indziej) skontaktuj się z nam natychmiast – być może będziemy mogli Ci pomóc

Celem Rządu nie jest straszenie obywateli innych krajów UE.  Istotne jest jednak, aby zdać sobie sprawę, że nie możesz uzyskać statusu osiedleńca, bez złożenia odpowiedniej aplikacji i że istnieją konsekwencje prawne za niezłożenie wniosku do czerwca 2021 r.

Wszystkie wnioski o status osoby osiedlonej będą sprawdzane w bazach danych rejestrów karnych, zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i dla innych krajów UE (do czasu, gdy Wielka Brytania pozostaje w UE i ma dostęp do tychże baz danych). Może to pomóc w ujawnieniu znacznej liczby niedawnych i historycznych przestępstw wśród osób składających wnioski.

Krótko mówiąc, obywatelom UE mogą grozić deportacje za przestępstwa, jeśli:

  • Zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności w ciągu ostatnich pięciu lat
  • Wystawiony zostal nakaz deportacji lub ‘exclusion order’
  • W przypadku osób przebywających krócej niż pięć lat, jeśli w ciągu ostatnich trzech lat otrzymali trzy lub więcej wyroków skazujących (w tym kary niepolegające na pozbawieniu wolności)
  • Wcześniejsze zaangażowanie w poważne przestępstwa imigracyjne, takie jak pozorowane małżeństwo lub pomoc w nielegalnej imigracji

Ostateczna decyzja o deportacji będzie podlegała ocenie proporcjonalności przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na podstawie indywidualnych okoliczności sprawy, prawdopodobnie biorąc pod uwagę długość pobytu, więzi rodzinne z Wielką Brytanią i tym podobne.

IMożna założyć, że niektórzy obywatele UE i członkowie rodzin z rejestrami karnymi będą ubiegać się o status osiedleńca. Jednak ci, którzy mają świadomość, że są karani i mają świadomość, że ich wniosek zostanie sprawdzony pod kątem karalności, w pierwszej kolejności, ocenia się że rzadziej będą wnioskować o przyznanie statusu osiedlenia.

Co się dzieje, gdy wnioskodawca nie ujawni przestępstwa?

Paragraf EU16 (a) załącznika EU do przepisów imigracyjnych stanowi, że wniosek o przyznanie statusu osiedleńca lub wstępnego osiedlenia może zostać odrzucony, jeżeli:

  • W odniesieniu do wniosku oraz niezależnie od tego, czy wnioskodawca wiedział, że złożono fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, oświadczenia lub dokumenty (w tym fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje przekazane dowolnej osobie w celu uzyskania dokumentu wykorzystanego na poparcie wniosku), a informacje te, oświadczenia lub dokumentacja są istotne dla podjęcia decyzji, czy przyznać wnioskodawcy pozwolenie na pobyt na czas nieokreślony lub ograniczony czasowo.
  • Jeśli rozważana jest odmowa na tej podstawie, oficjalną praktyką jest skierowanie dalszych pytań do wnioskodawcy i / lub odpowiednich stron trzecich lub zaproszenie ich na rozmowę.
  • Odmowę poprzedza proces oceny proporcjonalności, w tym rozważenie wagi oszustwa, tego, czy wnioskodawca był świadomy oraz wpływu odmowy na wnioskodawcę i członków rodziny.

Warto jednak zwrócić uwagę na to ze zgodnie z obecna wykladnia Home Office przestępstwa zatarte nie musza być ujawniane. To czy przestępstwo jest zatarte, zależy od długości wyroku oraz kraju w którym nastąpiło skazanie.

 

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie