Pracownicy agencyjni

Zgodnie z prawem pracy istnieje wiele różnych rodzajów pracowników, a wiedza, którym jesteś jest istotna, aby upewnić się, że nadal masz świadomość swoich praw i obowiązków w miejscu pracy.

Zgodnie z prawem pracy określenie “pracownik” odnosi się do pracowników przedsiębiorstwa lub każdego innego, kto ma umowę o podjęcie pracy lub usług dla innej osoby prawnej, która nie jest klientem. Osoby określone jako pracownicy otrzymują określone prawa z zakresu prawa pracy, w tym płatności regulowane przez krajową płacę minimalną, ograniczenia liczby godzin pracy, a także zapewnienie pewnego okresu płatnego urlopu.

Istnieje jednak wiele różnych typów pracowników, oraz reguł i przepisów, dzięki czemu możesz zauważyć, że Twoja konkretna sytuacja podlega różnym zasadom. Poniżej znajduje się lista wszystkich typów pracowników i w jaki sposób prawo pracy się do nich odnosi.

Pracownicy agencyjni

Pracownicy agencji, znani również jako “tymczasowi”, kwalifikują się do wielu takich samych praw jak pracownicy zatrudnieni na czas określony, chociaż prawdopodobnie nie otrzymają tak wielu świadczeń, jak osoby bezpośrednio zatrudnione przez firmę.

Każda agencja powinna skonsultować się z kandydatem, zanim przekaże go potencjalnemu pracodawcy. Definicja “pracownika agencyjnego” jest ustalana za pośrednictwem płatności – jeśli pracownik jest opłacony przez agencję, są pracownikami agencyjnymi.

Jeśli znajdzie się stała posada w firmie za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy, będziesz miał prawo do świadczeń przyznawanych stałym pracownikom, i nie będziesz uważany za pracownika agencji.

Co to jest pracownik agencyjny?

Pracownicy Agencji mają albo pisemną “umowę o pracę” albo “umowę o usługę” między sobą a rekruterem wyszukującym dla nich pracę.

Agencje nie są uprawnione do pobierania od osób poszukujących pracy opłat za poszukiwanie pracy, z wyjątkiem tych, którzy działają w branży rozrywkowej i modelingowej. Agencje pośrednictwa pracy mogą jednak pobierać opłaty za inne, związane z nimi usługi, takie jak pisanie CV lub szkolenie.

Firma otrzymująca pracownika jest odpowiedzialna za uiszczenie opłaty agencji, obejmującej wynagrodzenie i opłatę za rekrutację. Następnie agencja płaci pracownikowi otrzymane pieniądze.

Niestety, pomimo wielu zalet pracy tymczasowej, obejmujących elastyczność i możliwość wzięcia pod uwagę szerokiego wachlarzu miejsc pracy, wiele praw przysługujących stałym pracownikom w związku ze wynagrodzeniem redukcyjnym lub nieuzasadnionym zwolnieniem są niedostępne dla personelu tymczasowego. Firma zatrudniająca często kończy pracę tymczasową z niewielkim lub nieznacznym powiadomieniem, w zależności od warunków umowy.

Prawa pracy tymczasowej

Pracownicy tymczasowi nie mają takich samych praw jak pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin, ale wciąż mogą oczekiwać, że będą traktowani w sposób uczciwy.

Pracownikom czasowym należy się nadal wynagrodzenie za urlop, regularne przerwy i rozsądne godziny pracy, a także płaca zgodna z Minimalną Płacą Narodową.

Są oni również chronieni przed dyskryminacją ze względu na prawa dotyczące równości, i oczywiście przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa mają do nich zastosowanie, tak jak w przypadku każdego innego pracownika.

Powinieneś mieć również dostęp do wszelkich obiektów, które są dostępne dla stałych pracowników mających podobne funkcje – mogą obejmować takie rzeczy, jak stołówki, pomieszczenia wspólne lub żłobki

Równe traktowanie po 12 tygodniach

Kiedy pracujesz już przez 12 tygodni w jednej konkretnej roli, możesz kwalifikować się do równego traktowania jak stałego pracownika zatrudnionego w porównywalnej roli. Oznacza to, że miałbyś prawo do otrzymywania takich samych umów o wynagrodzeniu, oczekiwań dotyczących czasu pracy i corocznego urlopu. Nie ma to wpływu na to, czy Twoja praca jest w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Jednak przerwy w pracy mogą mieć wpływ na te prawa. Jeśli przerwa jest większa niż 6 tygodni u jednego pracodawcy lub jeśli zaczniesz pracę znacznie różniącą się od poprzedniej, okres, w którym uważany był za przepracowany, zresetuje się do zera.

Niektóre sytuacje oznaczają “pauzę” w Twoim uprawnieniu. Okres czasu, w którym pracujesz dla jednego pracodawcy, przestanie obowiązywać w tych okresach, ale wznowi się, gdy zaczniesz z nimi pracować. Dzieje się tak, jeśli przerwiecie swoją pracę przez 6 tygodni lub krócej (lub do 28 tygodni, jeśli jesteś chory), jeśli weźmiesz urlop, jeśli miejsce pracy zostało tymczasowo zamknięte, tak aby nie można było podjąć pracy, lub jeśli musisz wziąć udział w jury duty(do 28 tygodni).

W przypadku przerwy w pracy ze względu na ciążę, zrób przerwę w ciągu 26 tygodni od urodzenia lub przyjęcia urlopu adopcyjnego lub ojcowskiego, zasadniczo nadal pracujesz w celu otrzymania tych praw – ten okres zostanie dodany do Ilość czasu pracy dla pracodawcy.

Płaca

Podobnie jak każdy inny pracownik, pracownicy tymczasowi muszą otrzymywać wypłatę co najmniej w wysokości minimalnej płacy krajowej.

Pracownik ma prawo do zapłaty przez agencję za wszystkie przepracowane godziny, niezależnie od tego, czy został ukończony harmonogram, chociaż agencja ma prawo zwlekać z płatnością podczas przeprowadzania dochodzenia, czy rzeczywiście pracowałeś w danych godzinach. Dochodzenie musi zostać zakończone w rozsądnym terminie.

W przypadku, gdy agencja nie otrzymała pieniędzy za świadczoną usługę, pracownik może nadal mieć prawo do uzgodnionej kwoty wynagrodzenia. Jeśli firma nie jest zadowolona z świadczonych usług, sprawa dotyczy agencji i firmy, ale nadal musisz otrzymac pieniądze za godziny pracy.

Warunki zatrudnienia

Agencja zgodnie z prawem zobowiązana jest do przedstawienia pisemnych warunków zatrudnienia przed rozpoczęciem poszukiwania. Warunki te powinny obejmować:

 

 • Okres wypowiedzenia
 • Odpowiednie szczegóły dotyczące wynagrodzenia
 • Szczegóły dotyczące zatrudnienia, tzn. Czy jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług
 • Urlop i wakacje

 

Podobnie jak w przypadku pracodawcy agencja nie może zmieniać warunków bez konsultacji z pracownikiem.

W przypadku, gdy pracownik zgadza się na wszelkie zmiany ustalone przez agencję, musi zostać sporządzony obustronnie podpisany dokument potwierdzający zatwierdzenie przez pracownika nowego dokumentu zawierającego w pełni szczegółowy opis poprawek.

Agencje muszą zawsze być uczciwe w opisach pracy przedstawianych pracownikom i reklamowanych na zewnątrz. Zarówno do pracowników tymczasowych, jak i stałych, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które należy otrzymać przy rozpoczęciu pracy:

 • Stawka godzinowa lub wynagrodzenie
 • Lokalizacja
 • Data rozpoczęcia
 • Przybliżenie czasu trwania pracy
 • Godziny pracy, z wszelkimi szczegółami elastycznej pracy
 • Specyfikacja pracy
 • Szczegóły dotyczące obowiązków
 • Ryzyka i kontrole w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 • Wszelkie poniesione koszty

Ograniczenia dotyczące danych osobowych

Wszystkie informacje przechowywane przez agencję są wysoce poufne, a wszystkie dane pracowników są chronione przez ustawę o ochronie danych – co oznacza, że nie mogą ujawniać informacji bez Twojej zgody, chyba że dotyczy to postępowania prawnego lub wniosek pochodzi od profesjonalnego organu, którego Jesteś członkiem.

Dodatkowe ograniczenia agencji pracy:

Podpisanie umowy lub zawieranie jakiejkolwiek umowy, werbalnej lub pisemnej, w imieniu pracownika Wypełnianie luki w zatrudnieniu spowodowanej strajkiem lub działaniem przemysłowym

Praktyki

Praktyki są rodzajem zatrudnienia mającego na celu pomoc osobie rozpoczynającej karierę w określonej dziedzinie, szczególnie w zakresie umiejętności specjalistycznych lub wymaganych kwalifikacji.

Uczniowie liczą się jako pracownicy, a tym samym uzyskują wszystkie dostępne prawa pracy. Pomimo otrzymywania szkolenia praktykanci nadal pracują i dlatego mają prawo do regularnych wynagrodzeń, rozsądnych godzin pracy, w tym przerw i wakacji, w zależności od czasu, w którym pracują.

Zasadniczo jakiekolwiek prawa znajdujące się w innym miejscu w tej sekcji przyznawane pracownikom mają również zastosowanie do praktykantów, z wyjątkiem krajowego wynagrodzenia minimalnego, które ma specjalną stopę dla osób na praktykach.

Od 1 października 2016 r. Płaca minimalna dla praktykantów wynosi 3,30 funtów na godzinę.

Krajowa Płaca Minimalna dla praktykantów odnosi się do:

 • Praktykantów w wieku od 16 do 18 lat
 • Stażystów w wieku 19 lat lub powyżej, w ciągu pierwszego roku ich praktyki zawodowej.
 • Praktykantów w wieku powyżej 19 lat, którzy od ponad roku pełnią swoje obowiązki, są uprawnieni do regularnej Krajowej Płacy Minimalnej dla swojej grupy wiekowej, traktowani są ją jak zwykły pracownik w tym zakresie.

Minimalna stawka dla pracowników rolnych może się różnić.

Przed kwietniem 2012 r. Bardzo trudno było odwołać stażystę, z wyjątkiem najgorszych form wykroczeń, ponieważ ich celem były względy wychowawcze i dlatego uznano, że nie powinno być łatwo, pozbyć się praktykanta. Jednak nowe przepisy oznaczały, że uczniowie są obecnie uważani za pracujących w ramach umowy o pracę, co oznacza, że mogą zostać zwolnieni tak, jak pracownik.

Zasadniczo praktyki, które powstały przed kwietniem 2012 r. są znacznie bardziej przychylne praktykantowi. Tego rodzaju praktyki zawodowe uważano za przede wszystkim w celu uczenia się, a nie na tym, że uczeń wykonuje pracę dla pracodawcy.

Obecnie koncentruje się na pracy dla pracodawcy, i równocześnie nauce, co oznacza, że słaby praktykant może być odrzucony tak samo jak każdy inny pracownik. Oczywiście powód zwolnienia musi być zawsze sprawiedliwy i należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Pracownicy dorywczy

Pracownikiem dorywczym jest osoba, która nie ma zobowiązań umownych do poświęcania konkretnym godzinom pracy, tak jak zatrudnieni na stałe, ale zamiast tego może zaakceptować pracę, która jest oferowana.

Stopień praw pracowniczych przyznawanych pracownikom dorywczym może być trudny do ustalenia, ponieważ czasami trudno jest ustalić dokładnie, jakie są ich stosunki z pracodawcą. Istnieje szereg różnych kryteriów, które służą do określenia, jakie prawa ma pracownik, ale sprowadza się do tego, czy liczą się jako pracownicy, czy osoby pracujące na własny rachunek.

Jeśli dorywczy pracownik liczy się jako pracownik (zatrudniony), będą oni uprawnieni do takich samych praw jak każdy inny pracownik firmy. Prawa pracownicze pracownika są najsilniejsze spośród tych trzech grup, zabezpieczając ich przed nieuczciwym zwolnieniem, a między innymi dając im prawo do ustawowego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, ojcowskiego i adopcyjnego, urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, zapewniając ochronę na przelew TUPE i uprawniających do ustawowej odprawy.

Aby liczyć się jako pracownik, musi istnieć oczekiwanie (niezależnie od tego, czy zostało to określone w umowie czy uzgodnione inaczej), żę chcesz pracować osobiście w danej organizacji, co nazywa się “wzajemnością obowiązku “. Oznacza to, że twój rzekomy pracodawca musi być zobowiązany do zaoferowania Ci pracy i musisz Ty być zobowiązany do jej ukończenia, a nie być w stanie wybrać.

Zgodnie z prawem, bycie pracownikiem oznacza, że masz umowę o pracę, ale ponieważ umowy o pracę mogą być trudne do zdefiniowania, to dwa wymagania powyżej służą do ustalenia statusu pracownika.

Jeśli nie jesteś pracownikiem, może okazać się być zatrudnionym, który daje mniej praw niż pełnoprawny pracownik. Jesteś zatrudnionym, ale nie pracownikiem, jeśli osobiście wykonujesz zadania dla innej osoby sam nie działając jako przedsiębiorstwo handlowe lub działasz na podstawie, która nie jest umową o pracę.

Jeśli jesteś zatrudniony, masz pewne podstawowe prawa. Będziesz chroniony przed niektórymi rodzajami dyskryminacji, podlegasz przepisom dotyczącym czasu pracy, będziesz uprawniony do krajowego wynagrodzenia minimalnego, będziesz chroniony przed bezprawnymi potrąceniami z twojej płacy i otrzymasz ochronę w świetle przepisów BHP i ustawodawstwa dotyczącego informowania o naruszeniu.

Jeśli nie jesteś ani zatrudniony, ani pracownikiem, to prawdopodobnie pracujesz dla danej firmy na zasadzie samozatrudnienia, w którym to przypadku jedyne prawa do pracy, które masz w kontaktach z pracodawcą, są ograniczone w zakresie ochrony przed dyskryminacją, praw, które są określone w umowie, na mocy której pracujesz oraz niektórych wspólnych zasad prawnych.

Pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy, znany również jako “temp”, często jest zatrudniony przez agencję w celu wypełnienia tymczasowej luki w zatrudnieniu, niezależnie od tego, czy jest to pracownik na urlopie, popyt lub po prostu elastyczne wsparcie dla ruchliwego miejsca pracy.

Mają wiele praw pracowniczych przysługujących innym pracownikom, chociaż mogą otrzymać mniej korzyści i dobrodziejstw oferowanych przez ich pracodawców.

Pomimo tego, istnieją pewne prawa, które nie będą im przysługiwać – na przykład wynagrodzenie redukcyjne i prawa zwolnień. Bezpieczeństwo Ich pracy jest niewielkie, co czasami sprawia że pracodawca kończy współpracę z minimalnym wypowiedzeniem.

Prawa pracy tymczasowej

Chociaż nie możesz mieć tak wielu praw podczas wykonywania pracy tymczasowej, twój pracodawca musi nadal traktować cię uczciwie.

Nadal można spodziewać się płatnych urlopów, odpowiednich przerw i godzin pracy. Masz również prawo do Krajowej Płacy Minimalnej, i otrzymasz ochronę przed dyskryminacją.

Jeśli pracodawca nie może uzasadnić inaczej, wszelkie udogodnienia dostępne dla innych pracowników w podobnym zakresie pracy powinny być również dostępne dla Ciebie.

Równe traktowanie po 12 tygodniach

Pracując przez 12 tygodni na określonym stanowisku, możesz otrzymać te same prawa, co każdy pracownik zatrudniony na stałe w porównywalnym miejscu pracy, w tym w godziny pracy, urlopy i umówy o wynagrodzeniu.

Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli masz jakieś przerwy w pracy, mogą mieć wpływ na okres, w którym musisz pracować, aby otrzymać takie prawa.

Nie pracując dla swojego pracodawcy przez ponad 6 tygodni, lub zmieniając się na zupełnie inną rolę, oznacza, że licznik zostanie zresetowany.

Przerwanie pracy na mniej niż 6 tygodni po prostu wstrzymuje licznik – po powrocie do pracy licznik znów rusza, ale dni wolne nie są wliczane. Dotyczy to również, 28 tygodni przerwy w pracy z powodu chorób lub wymaganych do udziału w jury duty, jeśli chcesz wziąć urlop na wakacje lub jeśli nie możesz pracować z powodu tymczasowego zamknięcia miejsca pracy.

Jeśli twoje przerwy spowodowane są ciążą, występują w ciągu 26 tygodni po urodzeniu dziecka lub są związane z urlopem ojcowskim lub adopcyjnym, w tym okresie nadal uzyskuje się czas do 12 tygodni, chociaż nie pracujesz.

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie