Sprowadzenie pracowników do UK

Czym jest licencja sponsora?

Licencja sponsora (wczesniej znana jako Tier 2 sponsor licence) uprawnia firmy mające swoją siedzibę na terenie Wielkiej Brytanii  do zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników innych narodowości, którzy zamieszkują  za granicą lub w Wielkiej Brytanii (wnioskodawcy mogą „przełączyć się” na Skilled Worker visa z większości innych typów wiz, na przykład Tier 4 Student czy  Tier 2 visas).

Licencja sponsora jest wydawana na okres 4 lat, z możliwością jej póżniejszego przedłużenia.

Chcesz się starać o tą licencje? Umów konsultacje już teraz.

Jakie wymagania musi spełnić organizacja aby kwalifikować się do ubiegania o licencję sponsora?

Aby kwalifikować się do ubiegania się o licencję sponsora, Twoja organizacja musi mieć swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz działać lub handlować zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii. Jeśli dany podmiot/organizacja mają wiele ‘’ branch’ów’’ w Wielkiej Brytanii, istnieje mozliwośc ubiegania się o jedną licencję obejmującą wszystkie powiązane podmioty w Wielkiej Brytanii lub też alternatywnie, można również ubiegać się o oddzielne licencje dla każdego oddziałów/podmiotów, w zależności od okoliczności.

Jeśli w odniesieniu to Twojej organizacji ustawodawca przewidział obowiązek rejestracji działalnosci i/lub kontroli/monitoringu przez inny, określony w ustawie organ,  aby działać zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał przedstawić dowód, że Twoja organizacja oraz  wszelkie oddziały objęte licencją zostały zarejestrowane zgodnie z wymogami prawa. Może być również konieczne przedstawienie dowodu, że posiadasz odpowiednie pozwolenie na budowę lub zgodę lokalnego organu ds. planowania na prowadzenie tej klasy działalności pod Twoim adresem handlowym.

Home Office musi być przekonany, że jesteś w stanie zaoferować rzeczywiste zatrudnienie w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i że będziesz płacił właściwą stawkę wynagrodzenia, określoną w wytycznych obowiązujących w dla danego schematu imigracyjnego.

W ramach wniosku o licencję zobowiązujesz się zaakceptować wszystkie obowiązki związane z byciem posiadaczem licencji sponsora.

Osoby prywatne zwykle nie kwalifikują się do uznania ich za sponsorów, ale obowiązuje wyjątek, jeśli osoba fizyczna jest jednoosobową przedsiębiorcą, która chce zasponsorować kogoś do pracy w swojej firmie.

Ile kosztuje wniosek o licencję sponsora?

Opłata za licencję sponsora jest uzależniona od wielkości i rodzaju organizacji. Jest ona wymagana za każdym razem, gdy sponsor odnawia swoją licencję (co cztery lata). Home Office zazwyczaj corocznie weryfikuje wysokość opłat, i publikuje je na swojej stronie internetowej.

Organizacje sklasyfikowane jako „średnie” i „duże” są zobowiązane do uiszczenia opłaty licencyjnej sponsora w wysokości 1476 GBP. Opłata ta dotyczyłaby wszystkich organizacji, które nie spełniają definicji „małego” sponsora.

Aby dana organizacja kwalifikowała się jako ‘’mały sponsor’’, musza zostać spełnione są dwa z poniższych warunków:

 1. roczny obrót wynosi 10,2 miliona funtów lub mniej
 2. łączna wartość Twoich aktywów wynosi 5,1 miliona GBP lub mniej
 3. podmiot zatrudnia 50 pracowników lub mniej
 4. Zarejestrowane organizacje charytatywne są również uważane za „małych” sponsorów.

Organizacje sklasyfikowane jako „mali” sponsorzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty licencyjnej sponsora w wysokości 536 GBP.

Jeśli otrzymałeś już licencję sponsora „Pracownika” (wcześniej znaną jako Tier 2 sponsor licence) i zdecydujesz się dodać podkategorię, nie będzie żadnej opłaty. Na przykład, jeśli posiadasz licencję Skilled Worker (wcześniej Tier 2 General) i chciałbyś rozpocząć sponsorowanie migrantów w ramach trasy transferu wewnątrz firmy (dawniej Tier 2 Intra-Company Transfer), wystarczy złożyć wniosek za pośrednictwem Sponsor Management System, aby dodać podkategorię – nie będzie miała zastosowania żadna opłata Home Office.

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółowym zestawieniem opłat Home Office i innymi kosztami związanymi z Skilled Sponsor Licence, kliknij tutaj:

Czym jest ocena licencji sponsora?

Zasadniczo rozrożniamy dwa rodzje oceny Licencji Sponsora

 1. A-rating
 2. B-rating

Jeśli Twój  wniosek o licencję sponsora zostanie pozytywnie rozpatrzony, otrzymasz ocenę A. Jest to najwyższa ocena, przyznawana przez Home Office zaufanym organizacjom, które udowodniły, że posiadają niezbędne systemy do wypełniania obowiązków sponsora.

Kazdy sponsor jest zobowiązany dołożyc należytej staranności w trosce o utrzymanie obowiązujących systemów, reguł i polityki firmy , aby utrzymać ocenę A. Home Office może dokonać ponownej oceny w dowolnym momencie. Tego typu kontrole zgodności pozwolają określić, czy organizacja nadal spełnia kryteria oceny A.

Jeśli Home Office stwierdzi, że firma nie spełnia obowiązków sponsora, jej ocena może zostać obniżona do poziomu B. Sponsor z oceną B będzie musiał zrealizować ograniczony czasowo plan działania, aby odzyskać ocenę A. Jeśli nie będą w stanie spełnić wymagań planu działania w określonym terminie, licencja zostanie cofnięta.

Należy podkreślić również fakt, że Home Office może zawiesić lub cofnąć licencję bez podejmowania wstępnego etapu obniżenia oceny do kategorii B. Wybór działań podjętych przez Home Office będzie zależał od wagi stwierdzonych naruszeń.

W jaki sposób moja organizacja może ubiegać się o licencję sponsora?

Aby ubiegać się o licencję sponsora (wcześniej znaną jako Tier 2 sponsor licence), firma musi złożyć wniosek online wraz z listem potwierdzającym podstawowe informacje o firmie oraz  co najmniej czterema określonymi dokumentami stanowiącymi dowód jej obecności handlowej w Wielkiej Brytanii.

W niektórych wypadkach Home Office może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak dowód funkcjonowania procesów kadrowych firmy, aby ocenić, czy wymagania dotyczące zgodności i obowiązki sponsorskie zostaną spełnione. W trakcie oceny wniosku licencyjnego Home Office może również przeprowadzić wizytę zgodności w siedzibie firmy.

Co do zasady wymagana jest przedstawienie co najmniej czterech ściśle określonych obowiązkowych dokumentów wraz z wnioskiem o Skilled Worker Licence. Wymagana lista dokumentów jest obszerna i zależy od tego, czy reprezentujesz organ publiczny, start-up, franczyzę czy MŚP. Niektóre łatwe do uzyskania dokumenty mogą obejmować:

 1. najnowszy wyciąg bankowy z firmowego konta;
 2. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy na kwotę co najmniej 5 mln GBP od autoryzowanego ubezpieczyciela;
 3. zaświadczenie o rejestracji VAT;
 4. dowód rejestracji jako pracodawca w HMRC – czyli PAYE i numer referencyjny biura rachunkowego;
 5. dowód własności lub dzierżawy lokalu użytkowego lub umowa najmu;
 6. najnowsze zweryfikowane lub nie zweryfikowane pod względem rzetelności sprawozdania finansowe firmy (weryfikacja akta finansowych jest obowiązkowe, jeśli Twoja firma jest prawnie zobowiązana do złożenia skontrolowanych sprawozdań);
 7. dowód rejestracji – jeśli w odniesieniu to danej organizacji/podmiotu ustawodawca przewidział obowiązek rejestracji działalnosci i/lub kontroli/monitoringu przez inny, określony w ustawie organ
 8. jeśli ubiegasz się o podkategorię licencji sponsora Transfer wewnątrz firmy (Intra-Company Transfer sponsor licence), będziesz również zobowiązany do przedstawienia dowodu wspólnej własności między firmą w Wielkiej Brytanii a firmą za granicą.

Istnieje kilka rodzajów licencji sponsora, a każdy rodzaj licencji wymaga przedłożenia różnych dokumentów uzupełniających.

Możemy doradzić, o jaki rodzaj wniosku należy się ubiegać, i dostarczyć dostosowaną listę kontrolną dokumentów.

Pod warunkiem spełnienia wymagań i przedłożenia prawidłowych dowodów możliwe jest jednoczesne ubieganie się o wiele podkategorii licencji sponsora.

Jakie są główne kategorie „pracowniczych” licencji sponsora?

 1. Skilled Worker (dawniej Tier 2 General)

Skilled Worker Scheme  został specjalnie zaprojektowany dla migrantów, którym zaoferowano pracę w UK. Jest to sztandarowy schemat przeznaczony dla  wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii. a od 1 stycznia 2021 r. Schemat ten dotyczy także wszystkich obywateli EOG i Szwajcarii, którzy chcą pracować w UK, chyba że otrzymali status osoby osiedlonej lub posiadają ważne zezwolenie na pracę przygraniczną lub inną wizę zezwalającą na pracę w Wielkiej Brytanii.

 

 1. Intra-company Transfer (ICT) (dawniej Tier 2 Intra-company Transfer)

Ścieżka ICT jest schematem przeznaczonym dla migrantów, którym organizacja zagraniczna zaoferowała pracę tymczasową w jej biurze w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że pakiet wynagrodzeń nie przekracza 73 900 funtów i pracownik będzie zatrudniony przez firmę przez co najmniej 12 miesięcy. W ramach tego schematu każdy migrant podlega określonym wymogom w odniesieniu do pakietu wynagrodzeń, aby zakwalifikować się w ramach ścieżki ICT.

Maksymalny całkowity dozwolony pobyt w ramach tej procedury wynosi pięć lat (w dowolnym okresie sześcioletnim), chyba że pakiet wynagrodzeń przekracza 73 900 GBP. Migranci przebywający i pracujący w UK w ramach tego schematu nie beda jednak uprawnieni do zdobycia ILR po pięciu latach, w przeciwieństwie do migrantów przebywających w UK jako tzw Skilled Worker. Stanowisko musi być na poziomie RQF 6 lub wyższym (poziom absolwenta).

Możliwe jest również sponsorowanie pracownika  z zagranicy w ramach Intra-company Graduate Trainee. Ta ścieżka jest przeznaczona dla osób, które są przenoszone do Wielkiej Brytanii w ramach programu szkolenia absolwentów na stanowisko kierownicze lub specjalistyczne. Stażysta musi być zatrudniony przez zagraniczną firmę przez co najmniej trzy miesiące przed datą złożenia wniosku, a pakiet wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii musi wynosić co najmniej 23 000 GBP rocznie.

 1. Sportsperson (Sportowcy)

Zawodowi sportowcy i wykwalifikowani trenerzy nie mogą być sponsorowani w ramach schematu ‘’Skilled Worker’’ i muszą być sponsorowani w ramach odrebnego schematu, tj  Wiza sportowca (T2).

 1. Ministers of Religion (duchowni, misjonarze)

Ta licencja jest przeznaczona dla osób, które otrzymały ofertę pracy we wspólnocie wyznaniowej, takich jak duchowny lub misjonarz, o ile rola nie dotyczy wyższego stanowiska w organizacji. Musi to być rola stricte duszpasterska (obejmująca przede wszystkim obowiązki duszpasterskie). Role takie jak nauczanie, produkcja medialna lub administracja w organizacji wyznaniowej mogą nie kwalifikować się do sponsorowania w ramach tego schematu, i zamiast tego organizacja może być zmuszona do ubiegania się o licencję ‘’Skilled worker’’.

Czym są Certyfikaty sponsora (CoS)?

Certyfikat sponsora (CoS) to dokument elektroniczny generowany w Sponsor Management System (SMS) po przyznaniu licencji.

Aby sponsorować migrującego pracownika, firma musi najpierw poprosić Home Office o wydanie stosownego zaświadczenia. Wniosek jest składany za pośrednictwem Sponsor Management System. Po jego wydaniu firma powinna przypisać go migrującemu pracownikowi, którego zamierza sponsorować, w celu wygenerowania unikalnego numeru referencyjnego, który kandydat będzie mógł wskazać w swojej aplikacji o wizę.

Zgodnie z nowymi zasadami dotyczącymi licencji sponsora, Home Office wrpowadziło zmiany w nazewnictwie swoich dwóch poprzednich typów CoS w zależności od statusu imigracyjnego pracownika migrującego rozróżniamy:

 1. Defined Certificates of Sponsorship (Zdefiniowane Certyfikaty Sponsora)

Te certyfikaty są wymagane dla osób, które mają siedzibę poza Wielką Brytanią i składają wniosek o zezwolenie na wjazd migranta jako Skilled Worker

Po wskazaniu konkretnej osoby, którą firma zamierza sponsorować, należy złożyć wniosek o certyfikat pomocą Sponsor Management System. Decyzję w przedmiocie wydania certyfikatyu Home Office zazwyczaj podejmuje w ciągu jednego dnia roboczego, chyba że wymagane są dodatkowe informacje. Jest to oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Wcześniej sponsorzy zobowiązani byli do złożenia wniosku o ograniczony CoS (obecnie zdefiniowany CoS) do 5 dnia każdego miesiąca, aby otrzymać decyzję do 11 dnia tego samego miesiąca.

Ogólny limit liczby zdefiniowanych CoS, które Home Office może przyznać rocznie, został zniesiony.

Podkreślenia wymaga  fakt, że osoby przebywające w Wielkiej Brytanii jako visitors, nie mogą ubiegać się o Skilled Worker Visa. Warunkiem koniecznym jest powrót do kraju zamieszkania w celu złożenia wniosku. Dlatego w tym wypadku wymagany jest właśnie zdefiniowany CoS.

 1. Undefined Certificates of Sponsorship (CoS) – Niezdefiniowany/nieokreslony CoS

Roczny przydział niezdefiniowanych CoS trwa każdego roku w dniach od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Sponsor może wnioskować o wydanie wielu niezdefiniowanych CoS przed upływem terminu 5 kwietnia, jeśli przewiduje potrzebę przedłużenia pobytu obecnego pracownika lub zidentyfikował osobę, którą chce sponsorować i która wymaga niezdefiniowanego/nieokreślonego CoS (na przykład osoba „zmieniająca” kategorię wizową) . Jeśli sponsor należycie wykaże tę potrzebę, CoS zostanie przyznany od 6 kwietnia.

W przypadku upływu terminu odnowienia, lub potrzeby uzyskania kolejnego niezdefiniowanego/nieokreślonego  CoS w ciągu roku istnieje możliwość złożenia wniosku o zwiększenie alokacji za pośrednictwem Sponsor Management System. W tym wypadku sponsor jest zobowiązany ponownie należycie wykazać/uzasadnić faktyczną potrzebę posiadania rzeczonych CoS. Czas przetwarzania wniosku w przypadku zwiększenia alokacji wynosi 18 tygodni, jednak dostępna jest również usługa priorytetowa za dodatkową opłatą w wysokości 200 GBP.

Zalety licencji sponsora (wcześniej Tier 2 sponsor licence)

Gdy dana organizacja/podmiot uzyskają licencję sponsora, zostają zarejestrowane w Home Office jako sponsor i mogą rozpocząć wydawanie certyfikatów sponsorowania (CoS) wykwalifikowanemu personelowi spoza Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniem spełnienia określonych wymagań.

Dla wielu firm możliwość zatrudniania wykwalifikowanych talentów z zagranicy jest niezbędna do pomyślnego funkcjonowania i rozwoju ich działalności. Uprawnienie to ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście końca swobody przemieszczania się po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, albowiem obecnie ​​znaczna część brytyjskiej siły roboczej wymaga tzw sponsorowania.

Co mogę zrobić, jeśli mój wniosek o licencję sponsora Skilled Worker zostanie odrzucony?

O ile w Home Offine nie popełniono błędu materialnego w ocenie wniosku, to od daty odmowy rozpoczyna swój bieg sześciomiesięczny okres karencji, co oznacza, że ​​do końca tego okresu nie można złożyć kolejnego wniosku o licencję.

W niektórych przypadkach, jeśli istnieje uzasadnione przekonanie, że decyzja o odrzuceniu wniosku była pomyłką, mozliwe jest złożenie tzw korekty błędu przedlicencyjnego. Jeżeli jednak decyzja nie została uchylona, jedyną inną możliwością zaskarżenia decyzji jest wniesienie odwołania do sądu.

Jaki jest „okres karencji” po odrzuceniu wniosku?

Istnieją pewne okoliczności, w których możesz nie mieć możliwości ubiegania się o licencję sponsora lub ponownego ubiegania się o nią przez pewien okres czasu zwany okresem „karencji”. To, czy ma on zastosowanie, będzie zależeć od powodów odmowy, a długość okresu karencji może się różnić w zależności od okoliczności.

Na przykład, jeśli Twój wniosek został odrzucony, ponieważ nie byłeś w stanie dostarczyć wymaganych informacji lub dokumentacji w określonym terminie (z przyczyn od Ciebie niezależnych), możesz ponownie złożyć wniosek bez czekania.

W większości przypadków, gdy wniosek o licencję sponsora zostaje odrzucony, obowiązywać będzie sześciomiesięczny okres karencji. W pewnych okolicznościach może on jednak potrwać dłużej. Na przykład, jeśli dany pracodawca został ukarany grzywną cywilną za zatrudnienie nielegalnego pracownika, będzie to 12 miesięcy od dnia, w którym opłacono grzywnę w całości. Jeśli zainteresowany podmiot złoży wniosek w czasie przypadającym na okres karencji, to wniosek ten zostanie automatycznie odrzucony.

Dlatego tak ważne jest, nawet jeśli wcześniej dany podmiot nigdy nie ubiegał się o licencję sponsora, aby przed złożeniem wniosku w tym zakresie sprawdzić, czy dana firma nie znajduje się w trakcie okresu karencji.

Jak uzyskać licencję sponsora?

Aby uzyskać licencję sponsora, brytyjscy pracodawcy muszą wykonać następujące kroki:

 1. Sprawdź, czy Twoja firma się kwalifikuje, tj. czy możesz przedstawić określone dokumenty potwierdzające, że Twoja firma jest autentyczna i aktywnie działa w Wielkiej Brytanii?
 2. Wybierz typ licencji, której potrzebujesz.
 3. Zdecyduj, kto będzie zarządzał sponsoringiem w Twojej firmie. Osoba ta jest również nazywana urzędnikiem zatwierdzającym. Zwykle jest to pełniąca najwyższą funkcję osoba odpowiedzialna za rekrutację w firmie, może nią być dyrektor firmy lub kierownik HR. Po przyznaniu licencji urzędnik zatwierdzający będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Sponsor Management System i zapewnienie przestrzegania obowiązków sponsorskich. Konieczne będzie również wyznaczenie użytkownika poziomu 1. Jest to osoba mająca dostęp do SMS (systemu zarządzania sponsorami) i niekoniecznie musi to być urzędnik zatwierdzający. Ta osoba będzie odpowiedzialna za zgłaszanie wszelkich zmian w Twojej organizacji, a także za wysyłanie próśb o CoS i przypisywanie CoS pracownikom migrującym za pośrednictwem SMS. Pierwszy użytkownik poziomu 1 musi być pracownikiem lub pracownikiem biurowym organizacji. Jednak po przyznaniu licencji użytkownik poziomu 1 będzie mógł poprosić o dodanie dodatkowych użytkowników poziomu 1, takich jak przedstawiciele prawni.
 4. Złóż wniosek online i zapłać opłatę. Opłaty za złożenie wniosku różnią się w zależności od wielkości Twojej organizacji zgodnie z Companies Act 2006r. Jeśli jesteś organizacją charytatywną lub małą organizacją, opłata za złożenie wniosku o licencję sponsora wynosi 536 GBP. Jeśli jesteś średnią lub dużą organizacją, opłata wynosi 1476 GBP.

Jak długo jest ważna licencja sponsora ?

Licencja jest wydawana na okres 4 lat z możliwością przedłużenia pod koniec czwartego roku. Jeśli jednak Home Office ma jakikolwiek powód, by sądzić, że nie wypełniłeś swoich obowiązków sponsorskich, Twoja licencja może zostać zawieszona lub cofnięta.

Jaki jest czas rozpatrywania wniosku o licencję sponsora?

Standardowy czas rozpatrywania wniosków wynosi 8 tygodni. W czasie przetwarzania Home Office może przeprowadzić wizytę kontrolną w twoim biurze, aby upewnić się, że przestrzegasz swoich obowiązków sponsorskich.

Jeśli podczas wizyty nie wykażesz, że wszystkie obowiązki sponsorskie zostały spełnione Twój wniosek może zostać odrzucony.

Dlaczego mój wniosek o licencję sponsora został odrzucony?

Home Office może odrzucić wniosek o licencję sponsora z wielu powodów. Dla przykładu przyczyna odmowy mogą być:

 1. Nieprzejście audytu zgodności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 2. Firma nie ma odpowiednich zasad i procedur, aby spełnić swoje obowiązki sponsorskie
 3. Firma nie przechodzi „testu autentyczności”
 4. Nieprzechowywanie wystarczającej dokumentacji dotyczącej pracowników migrujących
 5. Firma nie odpowiedziała na zapytania Home Office na czas

Powyższa lista nie tworzy katalogu zamkniętego. Twój wniosek o licencję może zostać odrzucony także z innych powodów.

Co się stanie, jeśli zatrudnię pracowników migrujących bez licencji na sponsorowanie?

O ile dana osoba nie posiada innej formy pozwolenia na pracę, takiej jak PBS dependant visa lub wiza małżeńska, nie wolno zatrudniać niezarejestrowanego pracownika bez licencji sponsorskiej.

Jeśli zatrudniasz nielegalnego pracownika, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

Jak uzyskać numer licencji sponsora?

Każda licencjonowana firma otrzymuje unikalny numer licencji sponsorskiej, który znajduje się na piśmie decyzyjnym potwierdzającym przyznanie licencji. Numer ten można również znaleźć na stronie podsumowania licencji w Sponsor Management System.

 Sponsorowanie wykwalifikowanego pracownika: Wskazówki dla sponsorów

Przyznanie licencji wymaga od sponsorów działania zgodnie z przepisami imigracyjnymi i brytyjskim systemem prawnym.

Sponsor powinien pamiętać, że sponsorowanie jest przywilejem, a nie prawem. Home Office nigdy nie udzieli licencji organizacjom, których działania i zachowania stąją w jawnej sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i dobra ogółu.

Jeśli dotychczasowy sponsor zostanie przyłapany na zachowaniach lub działaniach sprzecznych i godzących w ogólnie pojęty interes publiczny czy zasady współżycia społecznego, Home Office podejmie odpowiednie działania w celu zaprzestania nadużyć i zapewnienia przestrzegania obowiazujących reguł. Ranga i stopień tych działań będą zależały od powagi zabronionych działań lub zachowań.

 

Chcesz się starać o tą licencje? Umów konsultacje już teraz

Artykuły o podobnej tematyce:

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie