Praca w UK - Skilled Worker visa

Czym jest Skilled Worker visa?

Pod koniec 2020 roku Home Office wprowadziło zmiany w nowym punktowym systemie imigracyjnym. Utworzono Skilled Worker Scheme który zastąpił wcześniejszą Tier 2 visa (ogólna wiza pracownicza). Chociaż istnieje wiele podobieństw między Tier 2 visa a ścieżką Skilled Worker, wprowadzono pewne zmiany, aby umożliwić pracodawcom sponsorowanie szerszej siły roboczej spoza Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że te dostosowania te  znacznie uelastyczniły system i potencjalnie mogą zachęcać migrantów do postrzegania Wielkiej Brytanii jako bardziej atrakcyjnego miejsca docelowego. Nowy system punktowy obejmmuje wykwalifikowanych pracowników, którzy mają ofertę pracy od zatwierdzonego sponsora – pracodawcy.

Umów konsultacje aby dowiedzieć sie wiecej

Lower minimum skilled threshold – Niższy minimalny próg umiejętności

Od stycznia 2021 r. każda praca oferowana pracownikowi zagranicznemu musi posiadać wymagany poziom umiejętności RQF3 lub wyższy (odpowiada to poziomowi A). W przeciwieństwie do swojego poprzednika – gdzie wymagany poziom umiejętności wynosił RQF6, z kilkoma wyjątkami, gdzie poziom umiejętności był niższy, takimi jak pielęgniarki czy szefowie kuchni – migranci ubiegający się o wizę Skilled Worker nie muszą posiadać formalnych kwalifikacji. Decydującym czynnikiem pozwalającym na stwierdzenie czy próg minimum skilled threshold został osiągnięty jest obecnie poziom umiejętności pracy, którą będą wykonywać jako skilled workers.

Lower salary threshold – Niższy próg wynagrodzenia

W przeciwieństwie do schematu Tier 2 Visa, gdzie minimalna wymagana pensja wynosiła 30 000 GBP,  ścieżka Skilled Worker Visa zakłada minimalne wymagane wynagrodzenie roczne na poziomie 25 600 GBP. Pracodawcy, którzy chcą rekrutować w ramach schematu Skilled Worker, muszą zapłacić swojemu wykwalifikowanemu pracownikowi wynagrodzenie równe lub przekraczające ten próg wynagrodzenia, a także tzw „obowiązującą stawkę” dla danego zawodu (zgodnie z systemem standardowej klasyfikacji zawodów SOC), w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Możliwe jest jednak, że osoby korzystające ze schematu Skilled Worker w rzeczywistości otrzymają wynagrodzenie niższe niż nowe wynagrodzenie ogólne, w którym otrzymają dodatkowe „zbywalne punkty” za inne atrybuty. Jest to coś nowego i innego niż stary schemat Tier 2 visa. Przykłady pracowników wykwalifikowanych z niższym wynagrodzeniem to:

 • Kandydatowi, którego oferta pracy znajduje się na liście zawodów deficytowych, może zostać wypłacone wynagrodzenie, które jest równe lub przekracza zarówno ogólną pensję w wysokości 20 480 GBP rocznie, jak i 80% obowiązującej stawki zgodnie z odpowiednim kodem SOC;
 • Kandydat, który zostanie uznany za nowego pracownika, może otrzymać roczną pensję, która jest równa lub przekracza zarówno 20 480 GBP, jak i 70% obowiązującej stawki zgodnie z odpowiednim kodem SOC;
 • Osoba ubiegająca się o doktorat może otrzymać roczną pensję, która jest równa lub przekracza zarówno 23 040 GBP, jak i 90% stawki obowiązującej dla odpowiedniego kodu SOC.

Pojęcie nowego uczestnika rynku pracy

Tak zwane kryteria „nowego uczestnika” mogą być spełnione na wiele sposobów. Za nowego uczestnika rynku pracy będzie uważany aplikujący który: ma mniej niż 26 lat w momencie składania wniosku, jest niedawnym absolwentem lub ma zamiar ukończyć studia, pojęcie to obejmuje również osoby sponsorowane na stanowiskach badawczych podoktoranckich oraz osoby pracujące nad kwalifikacjami zawodowymi, rejestracją lub posiadające tzw Chartered status. Jako nowi uczestnicy rynku mogą być również traktowani studenci, którzy byli na Tier 4 w jakimkolwiek momencie w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku w ramach schematu Skilled Worker.

Skilled Worker Sponsorship limity

Ograniczenie liczby migrantów wjeżdżających do Wielkiej Brytanii zostało zawieszone, co oznacza, że ​​nie ma odgórnie ustalonej liczby migrantów, którzy powinni zostać dopuszczeni w ramach ścieżki Skilled Worker visa.

Jakie są zalety Skilled Worker Visa?

 • Większa szansa dla pracodawców na rekrutację talentów z całego świata.
 • W ramach schematu zniesiono Test rynku pracy rezydenta (RLMT), w ramach którego osiedleni pracownicy mogli ubiegać się o stanowiska, zanim zostały one zaoferowane migrantom.
 • Bardziej hojne przepisy umożliwiające zmianę ‘’przełączanie’’ się pomiędzy poszczególnymi schematami wizowymi z Wielkiej Brytanii.
 • Niższe minimalne wymagania płacowe dla nowych pracowników (którzy rozpoczynają karierę). Minimalnie wymagane jest wynagrodzenie na poziomie 70% stawki obowiązującej dla ich kodu zawodu, albo 20 480 funtów, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.
 • Nie ma ograniczeń co do liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą przyjechać do Wielkiej Brytanii.
 • Skilled Workers mogą teraz ubiegać się o nieograniczone przedłużenie wizy – w porównaniu ze stara ścieżką Tier 2 visa (ogólną), w której wykwalifikowani pracownicy mogli ubiegać się o przedłużenie wizy do sześciu lat.
 • Migranci mogą mieszkać, pracować i osiedlać się w Wielkiej Brytanii oraz ubiegać się o ILR po pięciu latach pobytu.

Co jest potrzebne, aby pomyślnie ubiegać się o Skilled Worker Visa?

Aby złożyć wniosek w ramach ścieżki Skilled Worker każdy aplikujący będzie potrzebować następujących dokumentów:

 • Ważny paszport
 • Certyfikat sponsorowania (CoS), który jest wydawany przez pracodawcę
 • Oferta pracy musi wymagać umiejętności na poziomie RQF3 lub wyższym (odpowiednik poziomu A)
 • Dowód spełnienia wymaganego poziomu znajomości języka angielskiego
 • Dowód, że kandydat spełnia wymagania pod względem zabezpieczenia finansowego, poprzez przedstawienie dowodu posiadania oszczędności lub zobowiązania pracodawcy
 • Test na gruźlicę, jeśli Twój kraj jest wymieniony w Załączniku T

Jakie są punktowe kryteria kwalifikujące do Skilled worker Visa?

Kandydat będzie potrzebował co najmniej 70 punktów, aby zakwalifikować się do ścieżki Pracownika Wykwalifikowanego, jak poniżej.

 • Obowiązkowe 50 punktów przyznawanych wszystkim wykwalifikowanym migrantom, które przedstawiają się następująco:
 1. Znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie – 10 pkt
 2. Oferta pracy od zatwierdzonego sponsora – 20 pkt
 3. Odpowiedni poziom umiejętności dla aplikowanej pracy – 20 pkt
 • Zbywalne punkty wynagrodzenia
 1. Wynagrodzenie od 20 480 GBP do 23 039 GBP. Roczne wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia wymaganego dla danego zawodu (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) – 0 punktów
 2. Wynagrodzenie od 23 040 GBP do 25 599 GBP. Roczne wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 90% minimalnego wynagrodzenia wymaganego dla danego zawodu (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) – 10 punktów
 3. Wynagrodzenie w wysokości 25 600 GBP lub więcej. Musi spełniać co najmniej minimalne wymagania dla danego zawodu (w zależności od tego, który z nich jest wyższy) – 20 punktów
 • Inne punkty zbywalne
 1. Posiadanie pracy w zawodzie deficytowym wskazanym przez Migration Advisory Committee – 20 pkt
 2. Kwalifikacje edukacyjne
 3. Doktorat w temacie związanym z obecną pracą – 10 pkt
 4. Doktorat z przedmiotu STEM związanego z obecną pracą – 20 pkt
 5. Mieć stanowisko wymienione w zawodzie związanym ze zdrowiem lub edukacją / nowym podmiotem na rynku pracy, a wynagrodzenie wnioskodawcy jest równe lub przekracza zarówno 20 480 GBP rocznie, jak i stawkę obowiązującą dla kodu SOC – 20 punktów

Jaki poziom znajomości języka angielskiego jest wymagany do uzyskania wizy Skilled Worker?

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o wizę Skilled Worker, mogą spełnić wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego, korzystając z certyfikatów GCSE/A level lub Scottish Highers. Obecne metody potwierdzania znajomości języka angielskiego, takie jak stopień naukowy w języku angielskim lub SELT, będą nadal obowiązywać. Warto zauważyć, że jeśli jesteś sponsorowany do pracy jako lekarz, dentysta, pielęgniarka lub położna, nie będziesz musiał udowadniać swojej znajomości języka angielskiego, jeśli już zdałeś ocenę, która jest akceptowana przez odpowiednio uregulowany organ zawodowy.

Jak mogę ubiegać się o wizę Skilled Worker?

Kandydaci powinni złożyć wniosek online, za pomocą odpowiedniego formularza, a także uiścić obowiązujące opłaty. Listę aktualnych opłat za wnioski można znaleźć na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii.

Jak uzyskać wizę Skilled Worker w Wielkiej Brytanii / kto może się ubiegać?

Kandydaci, którzy chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy lub przedłużenia pobytu w Wielkiej Brytanii, mogą ubiegać się o wizę Skilled Worker, jeśli:

 • Otrzymali ofertę pracy od brytyjskiego pracodawcy, który znajduje się na liście zarejestrowanych sponsorów, z pracą spełniającą wymagany poziom umiejętności i próg minimalnego wynagrodzenia
 • Mają ważny certyfikat sponsorowania od potencjalnego pracodawcy
 • Spełnili wymagania dotyczące języka angielskiego
 • Spełnili wymagania finansowe
 • Zdobyli co najmniej 70 punktów w systemie punktowym (PBS).

Kandydaci muszą złożyć wniosek za pomocą odpowiedniego formularza na stronie internetowej gov.uk. Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłat wizowych  wraz z Immigration Health Surcharge (IHS) następuje przekierowanie na stronę internetową strony trzeciej w celu zarezerwowania biometric appointment.

Skilled Worker visa – czas przetwarzania wniosku

Standardowy czas rozpatrywania wniosku o Skilled Worker Visa wynosi 8 tygodni w Wielkiej Brytanii i 15 dni roboczych poza Wielką Brytanią. Jednak te ramy czasowe nie są gwarantowane, a sprawy uważane za bardziej „złożone” lub „wysokiego ryzyka” mogą trwać dłużej. Home Office przewiduje również opcje tzw usłóg priorytetowych w postaci:

 • Usługa priorytetowa – przetwarzanie w ciągu 5 dni roboczych
 • Usługa Super Priority – przetwarzanie 24 godziny na dobę

Za usługi priorytetowe (przyspieszone) obowiązują dodatkowe opłaty, wykraczające poza opłaty wizowe.

Jak długo można przebywać na terenie UK w ramach Skilled Worker visa?

Maksymalny okres, o jaki można się ubiegać, wynosi 5 lat. W każdym przesyłanym wniosku można ubiegać się o dowolny okres do 5 lat. Wiza zostanie wydana zgodnie z datami podanymi przez sponsora na Certyfikacie Sponsorowania (CoS). Na przykład osoba zatrudniona na roczny kontrakt (na czas określony) może otrzymać Certyfikat sponsorowania z datami rozpoczęcia i zakończenia, które są zgodne z umową o pracę. W takim wypadku pomimo iż pierwotnie dana osoba jest sponsorowana tylko przez rok, pracodawca może sponsorować wniosek o przedłużenie, aby umożliwić pracownikowi kontynuowanie pracy dla niego w tej samej lub innej roli. Dzięki nowemu CoS migrant będzie mógł złożyć wniosek z Wielkiej Brytanii o przedłużenie wizy dla wykwalifikowanych pracowników.

Czy mogę ubiegać się o wizę Skilled Worker będąc w Wielkiej Brytanii/przełączyć się na wizę dla wykwalifikowanych pracowników?

Kandydaci przebywający w UK mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt jako Skilled Worker, o ile posiadają ważne pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii. Nie ma możliwości przełączenia się na pomiędzy schematami wizowymi jeśli osoba aplikująca przebywa w Wielkiej Brytanii:

 • w ramach visitor visa
 • w ramach krótkoterminowej wizy studenckiej short-term student visa
 • jako rodzic dziecka przebywającego na wizie studenckiej
 • jako pracownik sezonowy na tzw seasonal worker visa
 • jako pomoc domowa w ramach private household visa
 • jako zwolniony z aresztu imigracyjnego za kaucją immigration bail
 • w sytuacji gdy pozwolenie na pobyt zostało uzyskane poza przepisami imigracyjnymi

W powyższych wypadkach wniosek powinien zostać złożony spoza terytorium Wielkiej Brytanii.

Co mogę zrobić, jeśli moja aplikacja o Skilled Worker Visa zostanie odrzucona?

Obecnie nie ma przywileju odwołania się od odmowy co do aplikacji o Skilled Worker Visa niezależnie od tego czy wniosek składany był przez kandydata przebywającego w UK czy też przez osobę mieszkającą poza granicami Wielkiej Brytanii. Istnieje jednak możliwość ubiegania się o tzw. przegląd administracyjny lub przegląd sądowy (Administrative Review or Judicial Review).

Nasz doświadczony zespół będzie w stanie pomóc w złożeniu wniosku o wizę dla Skilled Workers lub doradzić najlepszą alternatywę.

Skilled Worker Visa – wymagania wobec pracodawców

Każdy parcodawca – Sponsor musi posiadać ważną licencję sponsora, aby przyznać potencjalnemu kandydatowi  tzw. „Certyfikat sponsorowania” (CoS)

Certyfikat sponsorowania powinien zawierać informacje o ofercie pracy. Zgodnie z regułami praca powinna:

 • mieć odpowiedni poziom umiejętności
 • gwaratnować wynagrodzenie na odpowiednim poziomie

Ponadto sponsor, przyznając Certyfikat sponsorowania, potwierdza, że będzie przestrzegł obowiązków związanych z byciem licencjonowanym sponsorem, w tym monitorowania sponsorowanych pracowników i zgłaszania (do Home Office) istotnych zmian w warunkach pracy sponsorowanego personelu, jeśli ma to zastosowanie.

Ile kosztuje Skilled Worker Visa?

Koszty aplikacji

Aplikacja składana spoza terytorium Wielkiej Brytanii:

 • Opłata za złożenie wniosku (wiza 3-letnia): 625 GBP
 • Opłata za złożenie wniosku (wiza 5-letnia): 1235 GBP

Aplikacja składana z terytorium Wielkiej Brytanii:

 • Opłata za złożenie wniosku (wiza 3-letnia): 719 GBP
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku (wiza 5-letnia): 1423 GBP

Lista zawodów w których występują niedobory presonelu Shortage Occupation List (w Wielkiej Brytanii i poza nią):

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku (wiza 3-letnia): 479 GBP
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku (wiza 5-letnia): 943 GBP

Imigracyjna dopłata zdrowotna (IHS):

 • 624 GBP rocznie za osobę dorosłą
 • 470 GBP rocznie za dziecko poniżej 18 roku życia

Wiza do pracy w służbie zdrowia – Health Care Work Visa (w Wielkiej Brytanii i poza nią)

 • Opłata za rozpatrzenie wniosku (wiza 3-letnia): 247 GBP
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku (wiza 5-letnia): 479 GBP

Kryteria kwalifikacji

Aplikacja w ramach tego schematu oparta na ocenie w ramach systamu punktów. Wnioskodawca musi zdobyć łącznie 70 punktów. Powinny one składać się z obowiązkowych i „zbywalnych” punktów w następujący sposób:

 • OBOWIĄZKOWE 20 Punktów – sponsoring przez licencjonowanego sponsora
 • OBOWIĄZKOWE 20 punktów – praca na odpowiednim poziomie umiejętności
 • OBOWIĄZKOWE 10 punktów – poziom języka angielskiego na poziomie B1 (CEFR)

Punkty zbywalne

Za wynagrodzenie należy uzyskać 20 punktów. Wszystkie prace są klasyfikowane przy użyciu Standardowego Kodeksu Zawodowego (SOC). SOC określa „stawkę roboczą” lub minimalne wynagrodzenie wymagane na danym stanowisku.

Wnioskodawca może uzyskać wymagane 20 punktów, jeśli spełnia są kryteria wymienione w w jednym z ponizszych wariantów.

Wariant A – 20 punktów

 • Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 25 600 GBP rocznie;
 • Co najmniej 10,10 GBP za godzinę; oraz
 • Przynajmniej bieżąca stawka dla SOC
 • Jeśli wynagrodzenie wnioskodawcy jest niższe niż powyższe, może on być w stanie zdobyć wymagane 20 punktów poprzez „wymianę punktów” na inne „atrybuty” lub „cechy” opisane w opcjach B – F poniżej.

Wariant B – 20 punktów

 • Doktorat w dziedzinie związanej ze sponsorowaną pracą oraz wynagrodzenie w wysokości:
 • Co najmniej 23 040 GBP rocznie;
 • Co najmniej 10,10 GBP za godzinę; oraz
 • Co najmniej 90% obowiązującej stawki dla SOC

Wariant C – 20 punktów

 • Doktorat z przedmiotu STEM odpowiedniego do sponsorowanej pracy i wynagrodzenie
 • Co najmniej 20 480 GBP rocznie;
 • Co najmniej 10,10 GBP za godzinę; oraz
 • Co najmniej 80% obowiązującej stawki dla SOC

Wariant D – 20 punktów

 • Praca, która znajduje się na liście zawodów deficytowych w Wielkiej Brytanii i wynagrodzenie
 • Co najmniej 20 480 GBP rocznie;
 • Co najmniej 10,10 GBP za godzinę; oraz
 • Co najmniej 80% obowiązującej stawki dla SOC

Wariant E – 20 punktów

 • Wnioskodawca mieści się w definicji „nowego wejścia” na rynek pracy i ma wynagrodzenie w wysokości
 • Co najmniej 20 480 GBP rocznie;
 • Co najmniej 10,10 GBP za godzinę; oraz
 • Co najmniej 70% obowiązującej stawki dla SOC

Opcja F

 • Stanowisko objęte potwierdzoną przez Home Office listą stanowisk związanych ze zdrowiem lub edukacją oraz wynagrodzeniem w wysokości:
 • Co najmniej 20 480 GBP rocznie; oraz
 • Przynajmniej bieżąca stawka dla SOC

Proces ubiegania się o Skilled Worker Visa

W większości przypadków wnioskodawca musi przejść prostą procedurę, aby ubiegać się o wizę dla ‘’pracowników wykwalifikowanych’’obejmującą następujące kroki:

 • Zarejestrować się, wypełnić i przesłać formularz online na stronie gov.uk;
 • Uiścić odpowiednią opłatę łącznie z dodatkową opłatą imigracyjną (IHS) i opłatą za spotkanie biometryczne, jeśli dotyczy;
 • Zarezerwować/umówić spotkanie biometryczne na stronie internetowej operatora centrum spotkań (w stosownych przypadkach)
 • Przesłać zeskanowane kopie dokumentacji pomocniczej do portalu internetowego
 • Wziąć  udział w spotkaniu w celu zarejestrowania danych biometrycznych (zdjęcia i odciski palców), jeśli ma to zastosowanie.

Niektórzy wnioskodawcy (w tym obywatele UE i niektórzy obywatele spoza UE) są uprawnieni do korzystania z aplikacji zatwierdzonej przez Home Office w celu weryfikacji swojej tożsamości. Wnioskodawca nadal musi wypełnić formularz online, ale nie jest zobowiązany uczestniczyć w osobistym spotkaniu biometrycznym. Zamiast tego przesyła swoje zdjęcie w aplikacji.

Jakie są wymagania finansowe dotyczące Skilled Worker Visa?

Wnioskodawca musi wykazać, że posiada wystarczające środki na utrzymanie się w Wielkiej Brytanii. Nie zawsze wymaga to wyciągów bankowych. Ktoś, kogo sponsor z oceną A ma „poświadczone utrzymanie” na swoim certyfikacie sponsorowania, nie musi przedstawiać dodatkowych dowodów finansowych. Podobnie osoba, która mieszkała w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na pobyt, nie musi przedstawiać dowodów posiadania funduszy. Osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów, będą musiały przedstawić wyciągi bankowe obejmujące okres 28 dni przed złożeniem wniosku, wykazujące środki w wysokości co najmniej 1270 GBP na ich osobistym koncie bankowym.

Czy jest możliwość przedłużenia Skilled Worker Visa?

Nie ma limitu przedłużenia wizy dla ‘’pracowników wykwalifikowanych’’. Wizę tę można przedłużyć w Wielkiej Brytanii bez ograniczeń, pod warunkiem że wnioskodawca spełnia wymagania w dniu złożenia wniosku o przedłużenie.

Warunki pobytu ‘’pracownika wykwalifikowanego’’

Przebywając w UK jako Skilled Worker każdy kandydat jest ograniczony do pracy dla swojego pracodawcy sponsorującego, zgodnie z warunkami jego Certyfikatu sponsorowania i akceptowalnymi, zgłoszonymi zmianami. Migranci w ramach Skilled Worker Scheme mogą być również uprawnieni do podjęcia drugiej pracy, o ile spełnia ona wymogi „zatrudnienia dodatkowego”. Muszą zarejestrować się w policji brytyjskiej, jeśli są obywatelami kraju, którego obywatele podlegają warunkowi wizowemu rejestracji policyjnej. Nauka jest dozwolona, ​​pod warunkiem, że nie koliduje z pracą, do wykonania której osoba jest sponsorowana. Skilled Workers nie mogą ubiegać się o brytyjskie fundusze publiczne (zasiłki państwowe). Praca wolontarna jest dozwolona, pod warunkiem, że jest nieodpłatna.

Jak długo trwa proces decyzyjny w schemacie Skilled Worker Visa?

Przetwarzanie wniosku o wizę dla pracowników wykwalifikowanych rozpoczyna się po stawieniu się na wizytę w celu rejestracji danych biometrycznych i zeskanowaniu / przekazaniu paszportu, w zależności od tego, czy złożyłeś wniosek w Wielkiej Brytanii, czy poza Wielką Brytanią.

Zazwyczaj decyzję w sprawie wizy otrzymasz w ciągu:

 • 3 tygodnie, jeśli złożyłeś wniosek spoza Wielkiej Brytanii.
 • 8 tygodni, jeśli złożyłeś wniosek z Wielkiej Brytanii

Ze względu na obecny kryzys wizowy w związku z aplikacjami obywateli Ukrainy, rozpatrywanie wniosków wizowych dla wykwalifikowanych pracowników spoza Wielkiej Brytanii zajmuje obecnie średnio 4 tygodnie.

W momencie składania wniosku mogą być również dostępne: Usługa priorytetowa (przetwarzanie 5-dniowe – 500 GBP) i usługa superpriorytetowa (przetwarzanie 24-godzinne – 800 GBP).

Jakie mogą byś przyczyny decyzji odmownej w ramach Skilled Worker Scheme?

Wniosek o Skilled Worker Visa może zostać odrzucony z wielu powodów takich jak:

 • Wymagania płacowe nie zostały spełnione – zwykle ze względu na niższy próg wynagrodzenia, który został błędnie zastosowany. Kandydaci powinni sprawdzić aktualne stawki dla swojej roli i upewnić się, że zasady zostały prawidłowo zastosowane.
 • Wymóg dotyczący znajomości języka angielskiego nie został spełniony – ważne jest, aby upewnić się, że w przypadku przystępowania do testu z języka angielskiego został zdany właściwy test i że potwierdzający umiejętności z języka angielskiego na odpowiednim/wymaganym poziomie (RQF poziom 6/CEFR poziom B1)
 • Nie masz wystarczających środków, aby utrzymać się w Wielkiej Brytanii
 • Home Office stwierdzi, że ​​nie jesteś ‘’prawdziwym kandydatem’’ – może się to zdarzyć, jeśli Home Office uzna, że ​​nie posiadasz umiejętności niezbędnych do wykonywania swojej pracy lub w przeszłości nie przestrzegałeś przepisów imigracyjnych Wielkiej Brytanii
 • Podlegasz odmowie zgodnie z regulacjami części 9 Immigration Rules– Podstawy odmowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od decyzji odmownej w sprawie aplikacji o Skilled Worker Visa, złożonej z Wielkiej Brytanii lub spoza jej terytorium, nie przysługuje odwołanie/apelacja. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku odrzucenia wniosku masz trzy możliwości:

 • Złożenie wniosku o przegląd administracyjny (administrative review)
 • Złożenie wniosku o weryfikację sądową (judical review)
 • Przesłanie nowej aplikacji

Czy Skilled Worker Visa jest wizą tymczasową?

Wiza dla ‘’pracowników wykwalifikowanych’’ daje jej posiadaczowi prawo do zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii na czas obowiązywania Certyfikatu Sponsorowania. Nie ma minimalnego czasu ważności certyfikatu, a wiza może trwać maksymalnie 5 lat, zanim będziesz musiał ją przedłużyć. Nie ma również ograniczeń co do tego, ile razy możesz przedłużyć swoją wizę w ramach tego schematu.

Po 5 latach w Wielkiej Brytanii w ramach Skilled Worker Visa, możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony w Wielkiej Brytanii tzw. Indefinite Leave to Remain – po jego uzyskaniu nie musisz już być sponsorowany przez zarejestrowanego pracodawcę, a ograniczenia dotyczące rodzaju pracy i wynagrodzenia zostaną zniesione.

 

Jakie są różnice pomiędzy Skilled Worker Visa i Health and Care visa?

 

Wiza dla ‘’pracowników wykwalifikowanych’’ i wiza dla ‘’pracowników służby zdrowia i opieki’’ to dwie odrębne ścieżki, chociaż obie mają podobne zasady w odniesieniu do kwalifikowalności i uzyskania osiedlenia po 5 latach.

Wiza Skilled Worker umożliwia wjazd lub pozostanie w Wielkiej Brytanii w celu wykonywania kwalifikującej się pracy u zatwierdzonego pracodawcy, podczas gdy Health and Care Worker visa umożliwia personelowi medycznemu przyjazd do Wielkiej Brytanii w celu wykonywania pracy w NHS, dostawcy NHS lub w opiece społecznej dla dorosłych.

Kolejną różnicą jest opłata za rozpatrzenie wniosku i Imigracyjna dopłata zdrowotna (IHS). Jeśli Twoja praca umożliwia Ci kwalifikowanie się w ramach tej ścieżki, opłaty wynoszą:

 • 247 funtów za wizę ważną do 3 lat
 • 479 GBP za wizę ważną dłużej niż 3 lata
 • Zostaniesz zwolniony z opłaty IHS po spełnieniu określonych warunków

Możesz sprawdzić, czy Twoja praca kwalifikuje się w ramach danego schematu za pomocą 4-cyfrowego kodu zawodu, o który możesz poprosić swojego pracodawcę, jeśli masz już ofertę pracy.

Kolejną różnicą w stosunku do wizy Skilled Worker jest wynagrodzenie, które może Ci zaoferować pracodawca. W tym schemacie minimalne wymagane wynagrodzenie roczne wynosi co najmniej 20 480 GBP lub przynajmniej stawka obowiązującą zgodnie z kodem zawodu.

Podobnie jak w przypadku schematu Skilled Worker, musisz mieć środki na utrzymanie się w Wielkiej Brytanii. Będziesz musiał mieć co najmniej 1270 GBP na swoim koncie bankowym przez co najmniej 28 dni z rzędu – 28 dzień musi przypadać w ciągu 31 dni od złożenia wniosku o wizę. Jeśli twój sponsor poświadczy zabezpieczenie kosztów utrzymania na twoim certyfikacie sponsorowania, nie będziesz musiał przedstawiać żadnych wyciągów bankowych.

 

Chcesz się starać o tą wize? Umów konsultacje

ELSG - Polski prawnik w UK

Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz porady zwiazanej z prawem pracy w UK, skontaktuj się z nami.

Telefon: 0044203 627 0223 Kontakt

Zgłoś sprawę o odszkodowanie